Услуги/ Интериорен дизайн

Интериорният дизайн се състои от няколко етапа:
Изготвяне на обща интериорна концепция

 • Aнализ на съществуващото помещение.
 • Дефиниране на функционалното предназначение на интериора.
 • Планиране и функционално разпределение на пространството.

На този етап се кодира емоционалният заряд на бъдещия интериор. Задава се и определена стилистична насоченост.
Изготвяне на интериорния проект.
На този етап интериорният проект се разработва в детайли. Уточняват се конкретното разпределение и елементи на интериора. Съчетанието на определени цветове, текстури, обеми и мебели, осветление, текстил и подови настилки определя характера на интериора.

Интериорният проект съдържа няколко характерни елемента:

 • Функционално зониране и планиране на пространството.
 • Специфични архитектурни елементи.
 • Цветово и декоративно оформление на помещенията. Избор на текстил и декорация.
 • Дизайн и избор на мебели.
 • Проект за осветление и избор на осветителни тела.

Изготвяне на техническа документация
Техническата документация включва всички необходими чертежи за изпълнението на интериорния проект.

 • Изготвяне на техническа и административна спецификация.
 • Ел. и ВиK проект.
 • Проект и избор на подови настилки

 • Изготвяне на приблизителен бюджет
 • Предоставяне на съобразени със съответния бюджет оферти от подизпълнители и различни доставчици.

Презентация на проекта

 • скици, чертежи и др.
 • 3D визуализации
 • макети, анимация и др.

Авторски надзор

 • Осъществяване на неоходимата комуникация между различните подизпълнители за правилното и точно изпълнение на интериорния проект.
 • Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности.

Home automation